Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Fox Spirit Matchmaker 283 0.04% 8 2015
Wei, Kanjian Erduo La! 183 0.03% 1 2018
Shi Huang Zhi Shen 156 0.02% 1 2020
Yichang Shengwu Jianwenlu 155 0.02% 1 2019
Antidote 78 0.01% 1 2020
The Legend of Luoxiaohei 72 0.01% 1 2016
White Cat Legend 68 0.01% 1 2020
The Furious Yama 56 0.01% 2 2020
There's a Pit in My Senior Martial Brother's Brain 46 0.01% 1 2018
Wo Kai Dongwuyuan Naxie Nian 34 0.01% 1 2020
Cooking with Valkyries 14 0% 2 2019
Sheng guang bu hao re 13 0% 1 2017
Bao ji Giangshou 3 0% 1 2016
Mengyou Dunhuang 2 0% 1 2020

Shows total: 14